អង្ករកម្ពុជា

អត្ថបទដែលបានបោះពុម្ពផ្សាយក្នុងអង្ករត្រូវបានរួមបញ្ចូលនៅក្នុងការជូនដំណឹងអត្ថបទនិងការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពអ៊ីម៉ែលជាទៀងទាត់។ លើសពីនេះទៀតអត្ថបទដែលបានចុះផ្សាយក្នុងអង្ករអាច

ត្រូវបានតម្លើងឋានៈសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានទៅសារពត៌មានទូទៅឬវិទ្យាសាស្ត្រ។ សកម្មភាពទាំងនេះបង្កើនការប៉ះពាល់និងចំនួននៃការចូលមើលអត្ថបទដែលបានចុះផ្សាយនៅក្នុងអង្ករ។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *